Im Katalog öffnen

ehem. Stadtvilla

38889 Blankenburg

Thiestraße 2


€ 55.000,00

S19-02-031